Ledamöter:
Magnus Andersson sammankallande
Vakanta platser