Ledamöter i kommittén:

Kent Nises sammankallande
Per-Olov Eriksson
Bo Skoglund
Gunnar Lavett